ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
DARE TO CHANGE KFT.
RADANCY

Jelen általános szerződési feltételek (továbbiakban „ÁSZF”) a Dare to Change Kft. (székhely: 1039 Budapest, Kalászi u. 20.; cégjegyzékszám: 01-09-206488; továbbiakban mint „Eladó”) által Magyarország területén kizárólagos joggal forgalmazott, a Firstbird GmbH (Hietzinger Hauptstraße 34, 1130 Wien, Ausztria, a továbbiakban mint „Radancy”) által nyújtott szolgáltatásoknak (a továbbiakban mint „Szolgáltatás”) a partner (továbbiakban a „Partner”) részére történő értékesítésére kötött eseti megállapodás részét képezik, figyelemmel arra, hogy a Szolgáltatás értékesítése kifejezetten ahhoz a feltételhez kötött, hogy a Partner elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket. A Szolgáltatás megrendelésének Eladó általi elfogadásával a jelen ÁSZF alkalmazását Partner kifejezetten elfogadja és magára nézve kötelezőnek fogadja el. Amennyiben az Eladó és a Partner (a továbbiakban együttesen mint „Felek”) az eseti megállapodásukban másképp nem rendelkeznek, abban az esetben jelen ÁSZF rendelkezései alkalmazandók. A jelen ÁSZF-nek a Radancy-t érintő rendelkezései vonatkozásában a www. firstbird.com weboldalon közzétett ’General Terms and Conditions’ rendelkezései irányadók.

1. Fogalommeghatározások

1.1. Az ÁSZF-ben, továbbá a Felek között megkötött eseti megállapodásban az alábbi fogalmak kifejezett ellenkező megjelölés hiányában az alább meghatározott jelentéssel bírnak:

a) Átvételi Igazolás: a Partner által kiállított írásbeli nyilatkozat, amellyel igazolja, hogy a hozzáférési jogosultságot átvette.

b) Szolgáltatás: az Eladó részéről a Partner részére nyújtott online szolgáltatás.

c) Díj: a Partner által az Eladónak fizetendő teljes díj, amely tartalmazza a Szolgáltatás felhasználási díját.

d) Hozzáférés: a Szolgáltatás eléréséhez szükséges Radancy vállalati fiók.

e) Kisebb Hibák: a Szolgáltatás olyan hibája, amely annak használatát lényeges mértékben nem befolyásolja, funkcionalitását, működését, karbantartását és fejlesztését nem érinti.

f) Partner Által Biztosítandó Feltételek: a Szolgáltatás igénybevételéhez a Partner által biztosítandó számítástechnikai rendszer.

g) Programhibák: A Szolgáltatás leírásától (jelen ÁSZF V. sz. melléklet, III/1.) eltérő működés

h) Súlyos Hiba: a Szolgáltatás hiányossága vagy hibája, vagy olyan Programhibák és/vagy Kisebb Hibák egyidejű felmerülése, amelyek együttes hatásuknak köszönhetően a Szolgáltatás rendeltetésszerű használatát megakadályozzák, vagy súlyos mértékben korlátozzák (pl. a rendszer lefagyása).

i) Felhasználási jog: a szerzői jogról szóló, többször módosított, 1999. évi LXXVI. törvényben meghatározott jelentéssel bír. (A vagyoni jogok jogosultjának a szerzői jogi oltalom alatt álló mű használatához és használatának engedélyezéséhez kizárólagos joga fűződik. A vagyoni jogok az alábbi kizárólagos jogokat foglalják magukban: a szerzői jogi oltalom alatt álló mű, vagy annak önálló része felhasználásának, hasznosításának, többszörözésének, terjesztésének és átdolgozásának joga. Szoftver esetében a vagyoni jogok szabadon átruházhatók, továbbá a szoftver jogszerű felhasználója nem fosztható meg a biztonsági másolat készítésének jogától és a szoftver működése megismerésének jogától, ha az a más szoftverrel való együttműködés érdekében szükséges, továbbá, ellenkező megállapodás hiányában jogosult arra, hogy a programhibák kijavítása és a szoftver továbbfejlesztése céljából a szoftvert módosítsa.

j) Rendszer: az online felület, amelyen a Szolgáltatás elérhető.

2. A szerződés tartalma

2.1. A jelen általános szerződési feltételekben, továbbá a Felek között megkötött eseti megállapodásban, valamint az ezekhez tartozó mellékletekben foglalt rendelkezések, továbbá Felek ezekből eredő jogai és kötelezettségei képezik a Felek közötti teljes megállapodást. Bármely további megállapodás csak akkor tekinthető érvényesnek, ha Felek írásba foglalják és mellékletként csatolják a közöttük létrejött eseti megállapodáshoz.

2.2. A Partner az eseti megállapodás aláírásával kifejezetten elfogadja a Radancy Általános Szerződési Feltételeit. Felek a közöttük létrejött eseti megállapodással kizárnak minden egyéb szerződési feltételt, ideértve többek között a Partner általános szerződési feltételeit is.

2.3. Amennyiben a jelen általános szerződési feltételek vagy valamely más melléklet a Felek között létrejött eseti megállapodástól eltérő rendelkezéseket tartalmaz, az eseti megállapodás specifikusabb rendelkezései az irányadók.

3. Felek szavatossági nyilatkozatai

3.1. Partner szavatosságot vállal, hogy a Szolgáltatásra történő regisztráció során a valóságnak megfelelő adatokat közöl. Az Eladó nem vállal felelősséget a Partner által a Rendszerbe feltöltött adatokért. A felhasználási idő lejártakor, vagy a szerződés bármely okból történő megszűnésekor a regisztráció és annak adatai törlésre kerülnek.

3.2. Partner szavatolja, hogy a Szolgáltatást a rendeltetésének megfelelően, jelen általános szerződési feltételekkel összhangban használja.

3.3. Partner szavatolja és kijelenti, hogy nem minősül a 1997. évi CLV. törvény 2. § a) szerinti fogyasztónak. Eladó rögzíti, hogy a Szolgáltatás tekintetében nem köt szerződést fogyasztónak minősülő természetes személyekkel.

3.4. Partner kötelezettséget vállal és szavatol azért, hogy sem maga, sem harmadik személy útján nem kísérli meg, illetve nem fejti vissza, nem módosítja, műszaki megoldással nem bontja meg a Szolgáltatást. A Partner nem jogosult a Szolgáltatás igénybevételére más módon, mint jelen általános szerződési feltételekben foglalt feltételekkel.

3.5. Partner köteles gondoskodni arról, hogy az általa ismert, a Felek között létrejött eseti megállapodás hatálya alatt felmerülő Súlyos Hibákra és Kisebb Hibákra vonatkozó minden információ a Radancy és Eladó rendelkezésére álljon, valamint a Partner köteles a Radancy által teljesített javítási munkákkal kapcsolatban minden ésszerű és szükséges segítséget megadni.

3.6. Az Eladó kijelenti és szavatolja, hogy a Szolgáltatások vonatkozásában a Radancy-vel kötött szerződése alapján a vagyoni jogok Magyarország területére kizárólagos, minden korlátozástól mentes jogosultja, és jogosult arra, hogy azokat Partnerre teljeskörűen átruházza; azok harmadik felek semmilyen szellemi alkotásokhoz fűződő jogait, illetve iparjogvédelmi jogait nem sértik.

3.7. A Radancy az Eladó útján kijelenti és szavatolja, hogy a Szolgáltatások megfelelnek a jelen általános szerződési feltételek ‘Szolgáltatások köre’ és ‘Szolgáltatások köre, Hibabejelentések és Funkcióigénylések’ mellékleteiben írt jellemzőknek és a jelen általános szerződési feltételekben előírt egyéb követelményeknek; mentesek a Súlyos Hibáktól. A Partner késedelem nélkül, de legkésőbb a hiba észlelésétől számított 2 (két) héten belül köteles értesíteni az Eladót a Szolgáltatás Súlyos Hibájáról. Az értesítésnek ki kell terjednie a Súlyos Hiba minden körülményére. A kellékszavatossági igények elévülési ideje 1 (egy) hónap.

3.8. Amennyiben a Felek között létrejött eseti megállapodás hatálya alatt a Jellemzők nem elérhetők, vagy a Szolgáltatás azoknak nem felel meg, az Eladó ésszerű kereteken belül haladéktalanul gondoskodik alternatív elérésről. Az Eladó továbbá köteles gondoskodni arról, hogy a Radancy a Felek között létrejött eseti megállapodás hatálya alatt felmerül Kisebb Hibákat is kijavítsa, amennyiben ez lehetséges.

3.9. A kellékszavatossági igényeket az Eladó abban az esetben teljesíti, ha azok legalább Súlyos Hiba mértékét elérik és e Súlyos Hibát az Eladó által Partner költségére megbízott szakértő is igazolja. A szakértői költségek Eladót terhelik abban az esetben, ha szakértő a Partner álláspontját igazolja.

4. A Szolgáltatások

4.1. Eladó rögzíti, hogy a Radancy egy digitális dolgozói ajánlási programot biztosít, amellyel a Partner belső dolgozói ajánlási rendszerének működtetése és annak folyamata kezelhető, az alábbiak szerint:

a) Korlátlan pozíció feltöltés
b) Korlátlan recruiter, admin, terület, lokáció beállítás
c) Vezetői felület
d) Online Statisztika
e) Brandielt felület (pozíciók, megosztások)
f) Hot-Jobs funkció
g) Mobil App iOS, Android applikáció

4.2. Az Eladó a Díj megfizetésével egyidejűleg átadja a Partnernek a Hozzáférést, amellyel megrendelés szerint a Radancy weboldalán megjelenített tartalomhoz mint Szolgáltatásokhoz hozzáférhet nem kizárólagos jelleggel, az eseti megállapodásban megjelölt számú végpontról.

4.3. A Hozzáférést a Partner kizárólag belső tevékenysége keretében használhatja, azzal üzleti tevékenységet nem folytathat. Ha a Radancy a hozzáférést korlátozta, annak visszaállítása esetén nem garantálja a teljes funkcionalitás elérését.

4.4. Partner a Szolgáltatás használata során harmadik fél által biztosított tartalmakat a saját felelősségére kezeli. Az Eladó az ekként megjelölt harmadik fél által biztosított tartalmak esetében a Partner általi jelen általános szerződési feltételekben írtakat meghaladó, jogosulatlan felhasználással harmadik személynek okozott károk megtérítését kizárja.

4.5. A hibaüzenetekkel és funkcióigénylésekkel kapcsolatos rendelkezések a ’Szolgáltatások köre, Hibabejelentések és Funkcióigénylések’ elnevezésű mellékletben találhatók.

4.6. Amennyiben Partner igényelte a jelentkezőkövető rendszerével való integrációt, akkor a vonatkozó funkciókról és az integráció megvalósításával kapcsolatos kölcsönös kötelezettségekről az ’Integrációs szolgáltatások köre’ elnevezésű melléklet az irányadó.

4.7. A Szolgáltatás használatán kívül rendelkezésre állnak opcionális szolgáltatások is. Ezekről, valamint megrendelésükről a ’További szolgáltatások köre’ elnevezésű melléklet biztosít további információt.

5. Rendelkezésre állás

5.1. A Szolgáltatásnak minden esetben meg kell felelnie a jelen általános szerződési feltételekhez csatolt mellékletekben írt jellemzőknek oly módon, hogy a hozzáférés során legfeljebb Kisebb Hibák fordulhatnak elő. A Szolgáltatás garantált rendelkezésre állása a megrendelt csomagtól függ, és a jelen általános szerződési feltételek mellékletét képező ’Radancy Szolgáltatások köre’ elnevezésű mellékletben foglaltak szerint alakul. Ha az ügyfélszolgálat munkaideje alatt karbantartási munkára kerül sor, és azt megfelelő idővel előre bejelentették, akkor a Szolgáltatást a rendelkezésre állás kiszámítása tekintetében úgy kell tekinteni, hogy az adott időszakban rendelkezésre áll. A Szolgáltatás rendelkezésre állásából kifejezetten ki vannak zárva az integrációs időszakok, mivel azok rendelkezésre állása harmadik fél szolgáltatóktól függ, és kívül esik a Radancy és ez Eladó ellenőrzésén. A Szolgáltatásnak teljes mértékben meg kell felelnie a vonatkozó magyar, Európai Uniós vagy más honosított nemzetközi szabványoknak.

6. Utazási költségek

6.1. A Partner telephelyén megtartott workshopokkal és helyszíni megbeszélésekkel kapcsolatosan felmerülő utazási költségek után további díj kerül felszámításra. Az utazási költségek a NAV által közzétettek szerint költségként elszámolható mértékig kerülnek kiszámlázásra.

7. Fizetési feltételek

7.1. A Felek között létrejött eseti megállapodás szerinti, az első 12 (tizenkét) hónapra szóló használati díj az eseti megállapodás aláírását követően esedékes. Az első 12 (tizenkét) hónap leteltét követően a használati díj minden egyes további évre előre fizetendő. A számlák a kézhezvételtől számított 14 (tizennégy) napon belül fizetendők, levonások és beszámítás nélkül. A Díj havi vagy negyedévenkénti részletekben történő fizetésére nincs lehetőség. A számla euróban kerül kiállításra a Partner részére.

8. A szerződés megújítása és felmondása

8.1. A Felek között létrejött eseti megállapodás automatikusan meghosszabbodik a lejárt használati időtartam hosszával az automatikus meghosszabbítás időpontjában irányadó Díjjal, amennyiben a Partner nem mondja fel az eseti megállapodást legkésőbb 12 héttel annak eljárta előtt e-mail, fax vagy tértivevényespostai levél útján. Az automatikus meghosszabbítás időpontjában irányadó árlistához Partner kérésére eladó hozzáférést biztosít. A Felek között létrejött eseti megállapodás megszűnése esetén a Partner Radancy fiókja deaktiválásra kerül és abból minden adat törlésre kerül oly módon, hogy azok később nem állíthatók vissza.

9. A használati díj módosítása a szerződés kiterjesztése esetén

9.1. Ha a Felek között létrejött szerződés kiterjesztésének időpontjában a Partner továbbra is ugyanabba a kategóriába esik („munkavállalók száma”), akkor a használati díj 7%-kal kerül módosításra a szerződéses szolgáltatások kibővítésének időpontjában. Amennyiben a szerződéses szolgáltatások kibővítésének időpontjában a Partner magasabb kategóriába esik, akkor az alkalmazandó listaár és a használati díj ennek megfelelően kerül módosításra.

9.2. Amennyiben a Felek által megkötött eseti megállapodás hatálya legalább 2 (két) év, abban az esetben az eseti megállapodás aláírásakor megállapított díj az irányadó a szerződés egész időtartamára.

10. Fizetési késedelem

10.1. Fizetési késedelem esetén a Radancy jogosult a Partner hozzáférését, valamint a Partner által a platformon létrehozott minden felhasználói fiókot a lejárt tartozások maradéktalan rendezéséig letiltani, valamint szükség esetén további jogi lépéseket tenni, így különösen adósságbehajtó ügynökséghez vagy ügyvédhez fordulni. A Partner beszámításra kizárólag abban az esetben jogosult, ha a követelése jogilag megalapozott, vagy azt a Radancy vagy Eladó írásban jóváhagyta.

11. Titoktartási kötelezettség és adatvédelem

11.1. Az Eladó rögzíti a Partner pedig tudomásul veszi, hogy az üzleti kapcsolat során szükség lehet bizalmas információk kicserélésére. A Felek vállalják, hogy az ilyen információkat bizalmasan kezelik. A Partner felel az adatainak – így különösen a munkavállalóira vonatkozó adatoknak – a Szolgáltatás keretében történő gyűjtésére, kezelésére és felhasználására vonatkozó adatvédelmi előírások megismeréséért és betartásáért, valamint az érintetteknek a tájékoztatásra, továbbá az adatok helyesbítésére, zárolására és törlésére való jogainak biztosításáért. A Radancy általi, a Partner megbízásából történő adatkezelésre az Adatkezelési megállapodás rendelkezései az alkalmazandók.

12. Felelősség

12.1. Az Eladó felelősséggel tartozik a Partnernek a Szolgáltatás Radancy általi nem teljesítése, hibás teljesítése vagy a jelen Szerződésben vállalt szavatosságok megszegése miatt a Partnernek okozott valamennyi kárért. A Szolgáltatásért a Radancy mindazon esetekben felelősséget vállal, amelyre az Eladó felelőssége nem terjed ki.

12.2. A Radancy és Eladó csak azokért a károkért tartozik felelősséggel a Partner felé, amelyek bizonyíthatóan a Radancy és az Eladó, illetve azok képviselője vagy megbízottja általi szándékos magatartás, vagy súlyos gondatlanság miatt merültek fel. Az Eladó nem felel a kommunikációs hálózat bármely hibájából eredő felhasználási időkiesésért, adatvesztésért, késedelemért vagy hibáért.

12.3. A Radancy és az Eladó felelőssége mindazonáltal nem terjedhet túl az ilyen jellegű szerződések esetében jellemzően várható károk mértékén, és ennek megfelelően a Radancy-del vagy az Eladóval szembeni kártérítési, vagy egyéb követelés értéke nem haladhatja meg a számla szerinti értéket, illetve annak hiányában a szerződéses időszakra járó használati díj összegét. Lényeges szerződéses kötelezettségnek minősülnek azok a kötelezettségek, amelyek teljesítése lehetővé teszi a Felek között létrejött eseti megállapodás megfelelő végrehajtását, és amelyek betartását a Felek észszerűen várhatják. Ezen a körön kívül minden felelősség kizárásra kerül.

12.4. A közvetett károkért – ideértve az elmaradt hasznot, a működés megszakadásával, adatvesztéssel vagy harmadik felek által támasztott követelésekkel kapcsolatosan felmerülő költségeket, a véletlen károkat és a hiba miatt felmerülő következményi károkat is – való felelősséget a Felek kizárják. A kártérítési igények a törvényi rendelkezésekkel összhangban, de legkésőbb a kár tényének és a károkozó személyének ismertté válásától számított 1 (egy) év után évülnek el.

12.5. Partner a Hozzáférés jogosulatlan átruházása, hozzáférhetővé tétele vagy felhasználása esetén szerződésszegési kötbér fizetésére köteles. A kötbér mértéke esetenként a Díj kétszeresével egyező összeg.

13. A Szerződés megszűnése

13.1. A Felek a közöttük létrejött eseti megállapodást közös megegyezéssel írásban bármikor megszüntethetik.

13.2. A Partner a Hozzáférés átvételéig az eseti megállapodástól elállhat. Ha az elállás nem az Eladó szerződésszegésén alapul, akkor Partner köteles az Eladónak a Díj 50% mértékének megfelelő összegű bánatpénz megfizetésére.

13.3. A Partner a Hozzáférés átvételét követően a Felek között létrejött eseti megállapodást nem jogosult felmondani. Figyelemmel arra, hogy a hosszabb szerződéses időtartamra tekintettel a Díj kedvezményesen került megállapításra, ha a Partner az eseti megállapodást az előző rendelkezés ellenére felmondja, kötbér jogcímén köteles megfizetni a teljes Díj és a listaár különbözetét.

13.4. Az Eladó a Felek között létrejött eseti megállapodástól a Partner díjfizetésének 10 (tíz) napot meghaladó késedelme esetén jogosult elállni és teljes kártérítést követelni.

13.5. Az Eladó a Felek között létrejött eseti megállapodást a Partner díjfizetési kötelezettségének teljesítését követően nem jogosult felmondani, ide nem értve az az esetet, ha a felmondásra a Radancy érdekkörében felmerülő okból kerül sor. A felmondás esetén az Eladó az időarányosan fel nem használt Díjat köteles visszafizetni, kártérítési kötelezettségét az időarányosan vissza nem térített Díj mértékéig korlátozza. Visszatérítés esetén az Eladót kamatfizetési kötelezettség nem terheli.

14. Átruházás tilalma

14.1. Partner a Felek között létrejött eseti megállapodást, valamint az abból eredő jogait, kötelezettségeit (ideértve a szolgáltatás használatát is) Eladó előzetes írásbeli hozzájárulás nélkül sem részben, sem teljes egészében nem jogosult harmadik félre átruházni.

15. Védjegyhasználat

15.1. A Radancy és Eladó jogosultak a Partner céges logóját, illetve márkanevét weboldalukon, továbbá szakmai kiállításokon és marketingdokumentumaiban Partnerjeként feltüntetni.

16. Részleges érvénytelenség

16.1. Amennyiben a Felek között eseti megállapodás, illetve jelen általános szerződési feltételek valamely rendelkezése érvénytelenné vagy érvényesíthetetlenné válik, vagy joghézagot tartalmaz, ez nem érinti a többi rendelkezés érvényességét, illetve érvényesíthetőségét. A joghézagot vagy érvénytelen, illetve érvényesíthetetlen rendelkezést Feleknek olyan rendelkezésre kell kicserélni, amely a lehető legközelebb áll a Felek eredeti gazdasági szándékához.

17. Vis Maior

17.1. Vis Maior minden olyan rendkívüli esemény, amely a Fél vagy Felek érdekkörén kívül esik, a Fél vagy Felek számára előre nem látható és elkerülhetetlen és nem a Fél vagy Felek hibájának vagy gondatlanságának következménye.

17.2. A Fél nem felel a szerződésszegő magatartásért a Felek között létrejött eseti megállapodás nem szüntethető meg a Fél szerződésszegése miatt, ha a teljesítéssel való késedelmet vagy a szerződéses kötelezettségek nem teljesítését Vis Maior esemény okozta.

17.3. Vis Maior esetén az érintett Fél köteles az esemény körülményeiről, okáról és várható időtartamáról a másik Felet haladéktalanul, írásban értesíteni.

17.4. A Fél köteles a Vis Maior esemény megszűnése után ésszerű időn belül szerződéses kötelezettségeinek teljesítését folytatni.

17.5. Az eseti megállapodásban meghatározott határidők a Vis Maior esemény időtartamával meghosszabbodnak. Ha azonban ez az időtartam meghaladja az 1 (egy) hónapot, a jelen általános szerződési feltételekben foglalt rendes elállás szabályainak megfelelő alkalmazásával az eseti megállapodást megszüntetheti.

18. Záró rendelkezések

18.1.  Minden értesítést írásban kell közölni Felekkel, egyéb módon történő közlés érvénytelen. Az értesítések a Felekkel közöltnek tekintendő:

a) személyes átvétel esetén az átvétel napján; vagy
b) tértivevényes levélben történő küldés esetén a kézbesítéskor a tértivevényen feltüntetett időpontban; vagy
c) ha a tértivevény “nem kereste” jelöléssel visszaérkezik, vagy 10 napon belül nem érkezik vissza, a feladástól számított 10. napon; vagy
d) egyszerű ajánlott küldemény esetében pedig – az ellenkező bizonyításáig – a feladástól számított 3. napon; vagy
e) telefaxon történő értesítés esetén a telefax vételét igazoló jelentést követő 24 órában, a felek értesítését levélben is meg kell erősíteni; vagy
f) e-mail-en történő közléskor az e-mail elolvasását visszaigazoló e-mail üzenetben megjelölt időpontban, az e-mail üzenetet ajánlott levélben is meg kell küldeni.

18.2. A Partnert a Felek között létrejött eseti megállapodás aláírója képviseli, aki az eseti megállapodás aláírásával akként nyilatkozik, hogy a Partner képviseletére megfelelő jogosultsággal rendelkezik. Ugyanez a személy felel a Radancy-vel és a Szerződéssel kapcsolatosan történő kapcsolattartásért is.

18.3. A Felek között létrejött eseti megállapodásra Magyarország törvényei az irányadók, a jogi kollíziós normák és az áruk nemzetközi adásvételére vonatkozó szerződésről szóló ENSZ-egyezmény kizárásával. A Felek között létrejött eseti megállapodásból eredően, illetve azzal kapcsolatosan felmerülő jogviták elbírálására a Felek az Eladó székhelye szerinti bíróságok kizárólagos illetékességét kötik ki.

18.4. A Felek között létrejött eseti megállapodás bármely módosítása vagy kiegészítése kizárólag írásban érvényes.

18.5. Az alábbi mellékletek a jelen általános szerződési feltételek elválaszthatatlan részét képezik:

I. Szolgáltatások köre
II. Szolgáltatások köre, Hibabejelentések és Funkcióigénylések
III. Integrációs szolgáltatások köre
IV. További szolgáltatások köre
V. Általános Szerződési Feltételek (Radancy)

Jelen általános szerződési feltételek 2023. január 23 napjától visszavonásig hatályosak.

GENERAL TERMS AND CONDITIONS
DARE TO CHANGE KFT.
RADANCY

The provisions of present general terms and conditions (hereinafter referred to as „GTC”) form part of the individual agreement (hereinafter referred to as „Individual Agreement”) concluded by Dare to Change Kft. (registered seat: HU-1039 Budapest, Kalászi u. 20.; company reg. No.: 01-09-206488; hereinafter referred to as „Seller”) – which has the exclusive right to distribute the Service in Hungary – and the customer (hereinafter referred to as „Customer”) on the subject of the service (hereinafter referred to as „Service”) of Firstbird GmbH (Hietzinger Hauptstraße 34, 1130 Wien, Austria, hereinafter referred to as „Radancy”). By ordering the Service, the Customer accepts the provisions of present GTC and accepts as binding on itself. In case the Seller and the Customer (hereinafter jointly referred to as „Parties”) unless otherwise agreed, the provisions of present GTC shall be applied. The provisions of present GTC which are related to Radancy may be found on the website of Radancy (https://www.firstbird.com/en/terms/).

1. Definitions

1.1. In this GTC and in the Individual Agreements concluded by the Parties the terms listed below shall have the following meaning unless otherwise expressly indicated:

a) Certificate of Receipt: a written statement issued by the Customer to certify the fact that it has received the access right.

b) Service: an online service that the Seller provides for the Customer

c) Fee: the full fee payable by the Customer to the Seller, which includes the usage fee of the Service.

d) Access: the Radancy enterprise account required to access the Service.

e) Minor Defects: a defect of the Service that neither has any significant impact on its use nor affects its functionality, operation, maintenance or development.

f) Conditions to be ensured by the Customer: IT system to be ensured by the Customer for using the Service.

g) Program Error: Operation deviating from the description of the Service (in section III/1. of Annex V.)

h) Major Defect: any deficiency or defect of a Characteristic, or the simultaneous occurrence of Program Errors and/or Minor Defects which together result in the hindrance or significant restriction of the use of the Service (e.g. system crash).

i) Right of use: it shall have the meaning as provided in Act LXXVI of 1999 on Copyrights as amended from time to time. (The holder of Property Rights shall have an exclusive right to use and authorize the use of the copyrighted work. Property Rights shall include the following exclusive rights: the right to use, utilize, copy, distribute and alter the copyrighted work or an independent part of the same. For a Software, the Property Rights may be freely transferred, and the legitimate user of the Software may not be deprived of the right to make a backup and to learn the functioning of the Software, if it is necessary to establish compatibility with other software; furthermore, unless otherwise agreed, the legitimate user shall have the right to alter the Software in order to fix program errors and develop the Software.

j) System: the online platform where the Service is made available.

2. Completeness of Parties’ agreement

2.1. The arrangements in this GTC and in the Individual Agreement and its annexes as well as the rights and obligations of the Parties hereto constitute the entire agreement between the Parties. Any additional arrangements will only be valid if made in writing and attached to the Individual Agreement as a Schedule.

2.2. By signing present GTC the Customer expressly accepts the General Terms and Conditions of Firstbird GmbH as amended. Parties expressly reject other terms and conditions, including, without being limited to, those of the Customer.

2.3. In the event that present GTC or its annexes contain provisions which are at variance with the Individual Agreement concluded by the Parties, the more specific provisions of the Individual Agreement shall prevail.

3. Warranty statements of the Parties

3.1. The Customer warrants that it will enter truthful information upon registering for the Service. The Seller shall not be liable for the data uploaded by the Customer in the System. The registration and the related data will be erased upon the expiry of the usage period or the termination of the Individual Agreement for any reason.

3.2. The Customer warrants that it will use the Service as intended, in accordance with the Individual Agreement.

3.3. The Customer warrants and represents that it does not qualify as a customer as per Section 2(a) of Act CLV of 1997. The Seller agrees that it will not enter any contract or agreement with natural persons who qualify as consumer.

3.4. The Customer undertakes and warrants that neither by itself nor through any third person will it attempt to or actually trace back, alter or disintegrate – by any technical means – the Service. The Customer shall not eligible to use the Service otherwise than by the present GTC provided herein.

3.5. The Customer shall ensure that any and all information relating to Major Defects or Minor Defects occurring during the term of Individual Agreement concluded by the Parties are made available to Radancy and the Seller, and the Customer shall also provide any justified and necessary assistance in connection with the repair works performed by Radancy.

3.6. The Seller represents and warrants that it is the exclusive and unrestricted holder of Property Rights in the territory of Hungary regarding the Services based on its agreement entered with Radancy, and shall be entitled to transfer them fully to the Customer; furthermore, the Seller represents and warrants that such rights do not violate either the intellectual property rights or industrial property rights of any third party.

3.7. Radancy represents and warrants through the Seller that the Services are in conformity with the annexes of ‘Scope of Services’ and ‘Scope of services, malfunction reports and feature requests’, satisfy all other requirements specified in this GTC, and that they are free of any Major Defects. The Customer shall notify the Seller of any Major Defect of the Service without delay, but no later than within 2 (two) weeks from detecting the defect. The notification must cover all circumstances of the Major Defect. The limitation period of claims of warranty for material defects shall be 1 (one) month.

3.8. If the characteristics detailed in the ‘Scope of Services’ and ‘Scope of services, malfunction reports and feature requests’ are not available or the Service is not in conformity with them during the term of the Individual Agreement, the Seller shall take any reasonable measure to provide an alternative access without delay. In addition, the Seller shall ensure that Radancy fixes any Minor Defect occurring during the term of the Individual Agreement if possible.

3.9. The Seller will satisfy the claims of warranty for material defects which reach at least the level of Major Defects, and if the given Major Defect is confirmed by an expert commissioned by the Seller at the Customer’s expense. The expert costs shall be borne by the Seller if the expert confirms the Customer’s opinion.

4. The Services

4.1. The Seller hereby states that Radancy provides a digital employee referral program through which the entire referral process can be managed as follows:

a) Publication of jobs without limitation
b) Setting of recruiter, admin, area and location without limitation
c) Manager interface
d) Online statistics
e) Branded interface (jobs, shares)
f) Hot-Jobs function
g) Mobile App iOS, Android application

4.2. Upon paying the Fee, the Seller shall hand over the Access Code to the Customer, by using which the Customer will be granted non-exclusive access to the content displayed on Radancy’s website on the basis of the order, for a number of endpoints indicated in the Individual Agreement.

4.3. The Customer may use the Access solely for the purposes of its internal activity, and shall refrain from pursuing any business activity with the same. If Radancy restricts the access, it guarantees full functionality once it is restored.

4.4. In the course of using the Service, the Customer handles contents supplied by third parties at its own risk. For such contents provided by third parties, the Seller excludes its liability for damages caused to any third person as a result of unauthorized use by the Customer that exceeds the scope of present GTC.

4.5. The provisions regarding error messages and feature requests, may be found in the ’Scope of Service, Malfunction Reports and Feature Requests’ annex.

4.6. If Customer selected an integration with your applicant tracking system, an overview of the related functionalities and mutual obligations involved in the implementation of such integration can be found in the ’Scope of Services Integrations’ annex .

4.7. Optional services in addition to the use of the Radancy software are also available. The ‘Scope of Services for Additional services’ annex shall contain more information about booking such optional services.

5. Availability

5.1. The Service shall be in conformity with the characteristics as per annexes I-IV with Minor Defects possible during access. Guaranteed availability of the platform is determined by the package booked and defined in annexes I-IV. If maintenance work is done during the working hours of Customer support and if such work was announced with due advance notice, the service shall be deemed available during such period for the purpose of calculating availability. Integration periods shall expressly be excluded from the scope of platform availability as such availability depends on third-party providers and is beyond the control of Radancy and the Seller. The Service shall be in full conformity with the relevant Hungarian and European Union standards and other adopted international standards.

6. Travel expenses

6.1. Travel expenses for workshops and on-site meetings at the Customer’s place of business will be subject to separate charges. Travel expenses will be billed up to the limit of deductible costs published by NAV (Hungarian Tax Office).

7. Payment terms

7.1. The agreed Fee is due after signing the Individual Agreement concluded by the Parties for the first 12 (twelve) months. After the first 12 (twelve) months, the Fee is due in advance for each additional year. Invoices are payable within 14 (fourteen) days of receipt without deductions. It is not possible to accommodate payment in monthly or quarterly installments. Customer will be billed in EUR.

8. Renewal and termination of Individual Agreement

8.1. The Individual Agreement will be renewed after the expiry of the term of usage and will automatically be extended by the previous term of usage booked at the list price applicable at the time unless Customer gives notice of termination in writing (by e-mail, fax or registered letter) no later than 12 (twelve) weeks prior to the expiry of the term of usage. The list price current at the time may be accessed at request. In the event of termination, Customer’s Radancy account will be deactivated when the term of usage has expired and all data will be erased. It is not possible to restore such erased data.

9. Adjustment of the Fee on extension agreement

9.1. If the Customer is still in the same size category (“number of employees”) at the time of Individual Agreement extension, the Fee is adjusted by 7% at Individual Agreement extension. Should the Customer fall into a higher size category at the time of Individual Agreement extension, the list price applicable at that time will be used and the Fee will be adjusted accordingly.

9.2. If the term of the Individual Agreement entered by the Parties is at least 2 (two) years, then the Fee agreed upon contracting shall prevail for the whole term of the Individual Agreement.

10. Delayed payment

10.1. In the event of default of payment, Radancy is entitled to block the Customer’s access and all user accounts set up by the Customer to the platform until all outstanding debts have been settled, and, if necessary, to initiate further legal steps, in particular the involvement of a debt collection agency or lawyer. The Customer is not entitled to offsetting, unless the claims are legally established or acknowledged by Radancy or Seller in writing.

11. Confidentiality and data protection

11.1. The Parties agree that it may be necessary to exchange confidential information in the course of the business relationship. The Parties assure to treat such information confidentially. Customer shall be responsible for reviewing and complying with the data protection regulations which apply to the collection, processing and use of Customer’s data, in particular the data of their employees, within the framework of the Service, and for safeguarding the rights of the persons concerned to information, correction, blocking and deletion. Processing of data by Radancy for the Customer shall be governed by the Data Processing Agreement.

12. Liability

12.1. The Seller shall be liable for any and all damages incurred by the Customer resulting from Radancy’s failure to perform the Service, defective performance or the breach of warranties undertaken hereunder. Radancy shall assume liability for the Service in all cases where the Seller’s liability does not apply.

12.2. Radancy and Seller are only liable to the Customer for damages that can be proven to have been caused intentionally or through gross negligence by Radancy, Seller or a representative or vicarious agent. The Seller shall not be liable for any loss of time, data or defect resulting from any defect of the communication network.

12.3. In any case, Radancy and Seller are liable for the amount limited to the contract-typical foreseeable damage, whereby any kind of compensation or other claim against Radancy or Seller is limited to the invoice value or, in its absence, to the Fee for the contract period. Essential contractual obligations are abstractly such obligations, the fulfillment of which makes the proper execution of a contract possible in the first place and on the observance of which the contracting parties may regularly rely. Any liability beyond this scope shall be excluded.

12.4. Liability for indirect damage, such as lost profits, costs associated with an interruption of operations, data loss or third-party claims, incidental damages or for consequential damages caused by a defect shall be excluded. Claims for damages shall become statute-barred in accordance with the statutory provisions, but at the latest one year after the damage and the damaging party have become known.

12.5. The Customer shall pay contractual penalty in the event of the unauthorized transfer, disclosure or use of the Access. The amount of contractual penalty shall be double the amount of the Fee.

13. Termination of the Individual Agreement

13.1. The Parties may terminate the Individual Agreement by mutual agreement in writing.

13.2. The Customer shall be entitled to withdraw from the Individual Agreement prior to receiving the Access. If such a withdrawal is based on a breach of agreement by the Seller, the Customer shall pay forfeit money to the Seller corresponding to 50% of the Fee.

13.3. The Customer may not terminate the Individual Agreement once it receives the Access. Whereas the Fee has been set at a discount in support of the longer contractual period, should the Customer terminate the Individual Agreement in spite of the above provision, it shall pay a contractual penalty equalling the difference between the list price and the full amount of the Fee.

13.4. The Seller may withdraw from the Individual Agreement if the Customer fails to pay the Fee for more than ten days from the due date, and shall have the right to claim full compensation.

13.5. The Seller may not terminate the Individual Agreement after the Customer has complied with its fee payment obligation, excluding the case where termination takes place for a reason arising in Radancy’s sphere of interest. In the event of termination, the Seller shall refund the unused part of the Fee on a pro rata basis, and the Seller’s liability for damages shall be limited to the part of the Fee not refunded on a pro rata basis. The Seller is not required to pay any interest after the refunded amounts.

14. Prohibition of assignment

14.1. Customer shall not be entitled wholly or partly to assign the Individual Agreement or rights and obligations hereunder, including the usage of the service, to third parties without prior written consent.

15. Use of trademark

15.1. Radancy and Seller shall be entitled to use Customer’s company logo and/or state Customer’s brand name as a testimonial on its website and at fairs as well as in marketing documentation.

16. Severability

16.1. In the event that a provision of this GTC or the Individual Agreement is or becomes invalid or unenforceable or if this GTC or the Individual Agreement contains a gap, this shall not affect the validity and enforceability of the remaining provisions of this GTC or the Individual Agreement. The gap or the invalid or unenforceable provision shall be replaced by a provision which is as close as possible to the intended and economic purpose which the Parties hereto sought to attain.

17. Force Majeure

17.1. Any extraordinary event shall qualify as a Force Majeure that falls outside the sphere of interest of a Party or the Parties, is not foreseeable to a Party or the Parties, is unavoidable and is not attributable to the fault or negligence of a Party or the Parties.

17.2. A Party shall not be liable for its defaulting behavior and the Individual Agreement may not be terminated on such ground if the delay in performance or the non-performance of contractual obligations was caused by a Force Majeure event.

17.3. In the event of a Force Majeure, the concerned Party shall notify the other Party of any circumstance, reason and expected duration of the event in writing, without delay.

17.4. The given Party shall continue to perform its contractual obligations within a reasonable time once the Force Majeure event no longer exists.

17.5. The deadlines provided in the Individual Agreement shall be extended accordingly with the duration of the Force Majeure event. Nevertheless, if the duration of such event exceeds one month, the concerned Party shall have the right to terminate the Individual Agreement by properly applying the rules of ordinary withdrawal specified herein.

18. Final provisions

18.1. Any notice shall be communicated to the Parties in writing, any other means of communication shall be deemed invalid. A notice shall qualify as communicated in either of the following cases:

a) on the day of receipt in the event of personal receipt; or
b) at the date and time indicated on the acknowledgement of receipt upon delivery if delivered by a mail with acknowledgement of receipt; or
c) on the 10th day from the date of posting if the acknowledgement of receipt is returned as “unclaimed” or is not returned within 10 days; or
d) on the 3rd day from the date of posting if sent as a simple registered mail – until proven otherwise; or
e) within 24 hours from the date and time of the confirmation of receipt if sent by fax, and the notification of the Parties shall also be confirmed in writing; or
f) at the date and time indicated in the e-mail read receipt if sent by e-mail, and the e-mail message shall also be sent as a registered mail.

18.2. Customer is represented by the signatory hereof and assures that that such a person is sufficiently authorised to represent Customer. Such person shall also serve as the contact of Radancy in managing the Individual Agreement.

18.3. The Individual Agreement is governed by the laws of the Hungary, excluding the conflict of laws provisions and the UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG). The exclusive place of jurisdiction for disputes arising from and in connection with this contract is the courts of Seller’s registered seat.

18.4. Amendments or supplements to the Individual Agreement must be made in writing to be valid. This also applies to changes to this clause.

18.5. The following annexes form an integral part of this GTC:

I. Scope of Services
II. Scope of services, malfunction reports and feature requests
III. Scope of integrations
IV. Scope of services for Additional Services
V. General Terms and Conditions (Radancy)

Present General Terms and Conditions come into force on 23 January 2023 and remain in full force until withdraw.